Data delen

Het laadnetwerk van de G4-steden en MRA-Elektrisch genereert data die van grote waarde is voor het vormgeven en uitvoeren van beleid. Inzicht in hoe het laadnetwerk wordt gebruikt helpt ons in het versnellen van de energietransitie en het bereiken van schonere lucht. Met de laaddata is daarnaast de afgelopen jaren veel wetenschappelijk en praktisch onderzoek mogelijk gemaakt.

Verzoek voor delen laaddata
Wilt u ook toegang tot de laaddata? Dan kunt u het datadeelformulier (Engels) invullen. Beschrijf zo goed mogelijk waarom u toegang wilt tot de laaddata en welke specifieke dataset daarvoor nodig is.

Bij het beoordelen van uw verzoek moeten wij verschillende belangen in overweging nemen en vaak ook verschillende data-eigenaren raadplegen. Dit kan ertoe leiden dat uw verzoek wordt afgewezen of slechts deels wordt geaccepteerd. Daarnaast wijzen wij u op het volgende:

  • Aan het beschikbaar stellen van de data kan een onkostenvergoeding verbonden zijn, normaal gesproken ligt de vergoeding binnen het bereik van € 500 – € 5.000;
  • Uw onderzoekers zullen voor het inzien van de data op persoonlijke titel een NDA (geheimhoudingsverklaring) moeten ondertekenen;
  • De ruwe dataset zal niet worden overgedragen, wel bieden wij de faciliteit om in een beschermde omgeving de ruwe data in te zien en te analyseren;
  • De dataeigenaren hebben een externe databeheerder aangesteld die na het accepteren van het verzoek de toegang zal begeleiden.

Stappen

stappen-aanvraag-datadelen
Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met de datacoördinator, Mo Hoogeveen.

Access to charging data
The network of public charging station of the Amsterdam region and the cities of Amsterdam, the Hague, Rotterdam and Utrecht generates data that is of value for forming and implementing our polices. Insight in how the network is being used helps us in speeding up the energy transition and achieving cleaner air. With use of the charging data we have also enabled numerous scientific and applied studies.

Request for access
Would you like to have access as well? Than you can fill in the data sharing form. Please accurately describe why you want access to the data and which specific dataset would be required.

When reviewing the request, we consider multiple interest and, in most cases, will also have to consult multiple charging data owners. As such, it is possible that your request is fully or partially rejected. We also want to point out the following:

  • Access to the data may require a compensation for the costs involved, normally the compensation is in the range of € 500 – € 5.000;
  • Your researchers will have to be specifically named and shall have to sign a non-disclosure statement;
  • The raw dataset shall not be transferred, we do offer the facilities to work with the raw data in a protected environment;
  • The data owners have appointed an external data manager that after accepting a request shall guide the access to the data.

Steps

steps-data-sharing
Questions
For questions please contact the data-coordinator, Mo Hoogeveen.